Български Francais

ПОКАНА Управителният съвет на сдружение „АЛИАНС ФРАНСЕЗ” гр.Варна, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 11.07.2022 г. от 16:00 ч. в Алианс франсез Варна

10.06.2022

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АЛИАНС ФРАНСЕЗ” гр.Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на сдружението на 11.07.2022 г. от 16 часа на адрес: гр. Варна,ул. Преслав 69, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им за изминалия период, от последното заседание на ОС на Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна, до момента
2. Избор на нов Управителен съвет, поради изтичане на мандата на настоящия УС, както и избор на Председател на УС.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

Да се публикува покана за ОС в на интернет страницата на Сдружение Алианс Франсез в законоустановения срок, както и на информационното табло във Франкофонски Център – Варна.

С уважение:
Веселин Атанасов Атансасов
Председател на УС
На Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна

Назад

Agenda - Календар