Български Francais

На вниманието на всички членове на сдружение Алианс франсез Варна

20.01.2018

Скъпи членове,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АЛИАНС ФРАНСЕЗ” гр.Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на сдружението на 20 Януари 2018 г., събота, от 11 часа, на ул. Преслав 69, при следния дневен ред:

1. Отчетен Финансов Доклад на Управителния Съвет за изминалия период, от последното заседание на ОС на Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна, до момента.
2. Отчетен Доклад за Културната Дейност на Управителен Съвет, за изминалия период, от последното заседание на ОС на Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна, до момента.
3. Избор на нов Управителен съвет, поради изтичане на мандата на настоящия УС, както и избор на Председател на УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

Управителен съвет на Алианс франсез Варна

Назад

Agenda - Календар