Български Francais

Годишно отчетно събрание на Сдружение Алианс Франсез за 2020 г. - 30 юли 2021

20.07.2021

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АЛИАНС ФРАНСЕЗ” гр.Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на сдружението на 30.07.2021 г. от 16 часа на следния адрес: гр. Варна ул. Преслав 69, при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на Годишен Финансов Отчет за дейността на Сдружение Алианс Франсез за 2020 г.

2. Представяне и приемане на Отчетен Доклад за Културната Дейност на Сдружение Алианс Франсез за 2020 г.

3. Представяне и приемане заключителен Баланс на „Европейски Диалог 2007” ЕООД – в ликвидация и отчет и доклад на ликвидатора към момента на приключване на ликвидацията. Възлагане на необходимите действия по заличаване на дружеството в ТРиРЮЛНЦ към Агенция по Вписванията. Освобождаване от отговорност на ликвидатора.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

Назад

Agenda - Календар